PL
EN RU
dr green
Klauzula informacyjna- REKRUTACJA

Dr Green

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE REKRUTACJI

DR GREEN

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DR. GREEN Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie, ul. Fabryczna 16, 32-500 Chrzanów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326846, NIP 628-220-62-23, REGON 120865342, Szczegółowe dane na temat Administratora, w tym dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej https://www.dr-green.pl. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem przez e-mail: rodo@dr-green.pl, telefon: +48 32 712 11 00, lub pod wskazanym powyżej adresem.

2. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej „Kodeks pracy”) w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe.

Dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ Kodeksu pracy zakres danych. Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia - o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne dane, które chce Pan/Pani podać, w tym w treści ewentualnego CV, listu motywacyjnego lub w innej formie, a także dane przekazywane w ramach udzielanych odpowiedzi w trakcie procesu rekrutacyjnego, przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie.

Dr. Green Sp. z o.o. informuje, że złożenie oferty pracy (rozpoczęcie przez Panią/Pana procesu rekrutacyjnego) i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj”/”Dalej”, lub temu podobne, a także udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane w trakcie procesu rekrutacyjnego, oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym/udzielanej odpowiedzi, w zakresie danych,  które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks pracy.

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).

3. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b) w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

c) w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji, w związku z obowiązkiem dowodowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

4. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:

a) przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ Kodeksu pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

b) przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Przekazywanie danych takim odbiorcom następuje wyłącznie wtedy, gdy ma to związek z celami, dla których przetwarzane są dane i gdy jest to konieczne. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i zarazem poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (m. in. z uwagi na usytuowanie poza tym obszarem serwerów). Wszystkie podmioty spoza EOG, które będą przetwarzały Pani/Pana dane osobowe, przynależą do porozumień uznawanych przez Komisję Europejską za spełniające odpowiedni poziom ochrony (zgodnie z wymogami określonymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE–USA/Privacy Shield). Administrator gwarantuje tym samym zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony jakim jest korzystanie z podmiotów objętych programem Privacy Shield (Tarcza prywatności). Szczegółowe informacje na temat Privacy Shield dostępne są na stronie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_pl.

9. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane będą profilowane. Profilowanie stanowi dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych i polega na wykorzystaniu danych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących wiedzy, zdolności, umiejętności, szybkości działania, szybkości podejmowania decyzji, zainteresowań, osobistych preferencji. W zakresie niezbędnym do wyłonienia grupy najbardziej odpowiednich dla naszych potrzeb kandydatów lub najlepszego kandydata Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem, które mogą wpłynąć na wyniki Pani/Pana starań o pracę w naszej firmie. Pani/Pana dane osobowe, w tym dane mogące zawierać się w udzielanych przez Panią/Pana odpowiedziach na pytania zadawane w czasie trwania procesu rekrutacyjnego, jak sam sposób i czas udzielania odpowiedzi  będą poddawane profilowaniu i w ramach profilowania, m.in. na podstawie udzielanych przez Panią/Pana odpowiedzi na pytania możliwe jest podjęcie wobec Pani/Pana zautomatyzowanej decyzji o odrzuceniu Pani/Pana aplikacji o pracę lub przekazania jej do kolejnego etapu lub kolejnych etapów, w oparciu o przyjęte przez nas pożądane przymioty potencjalnych pracowników. Biorąc udział w rekrutacji do DR. GREEN Sp. z o.o. wyraża Pani/Pan zgodę na zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, na zasadach powyżej wskazanych.

10. Biorąc udział rekrutacji do DR. GREEN Sp. z o.o. wyrażam ponadto dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez DR. GREEN Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie, ul. Fabryczna 16, 32-500 Chrzanów, w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej DR. GREEN Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie, przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną trwale usunięte.

▫ Tak

▫ Nie

Koszyk został zaktualizowany
Technologia została zmieniona
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij