PL
EN RU
dr green
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR-GREEN

Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.dr-green.pl.

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu jest DR. GREEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrzanowie (32-500) przy ul. Fabrycznej 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326846, posiadająca numer REGON: 120865342, NIP: 6282206223, o kapitale zakładowym 250 050 PLN.

Kontakt i sposób porozumiewania się z między Sprzedawcą a Klientem:
- mailowo: sekretariat@dr-green.pl
- listownie: ul. Fabryczna 16, 32-500 Chrzanów
- telefonicznie: 32 712 11 00 (czynny w Dni Robocze od godz. 9:00 do godz. 16:00)

 

DEFINICJE:

Czas Realizacji Zamówienia - czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydawane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru pod wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy 
Dni Robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej)
Klient - podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z usług Sklepu lub zawierający Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą
Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Konto - usługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są informacje Klienta lub o Kliencie i dokumentacja związana z jego Zamówieniami
Koszyk - usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia
Polityka Prywatności - dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu dostępny pod tym adresem  www.dr-green.pl/polityka-prywatnosci

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronie Sklepu Internetowego, a także - na żądanie Klienta - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego
Rejestracja - usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez Klienta w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego
Sklep Internetowy     (Sklep) -serwis internetowy dostępny pod adresem www.dr-green.pl, z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary
Towar - nawóz Dr Green lub inny produkt dostępny w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu
Umowa Sprzedaży umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 9:00 do godz. 16:00


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności warunki korzystania z usług drogą elektroniczną, składania Zamówienia i jego modyfikowania, składania reklamacji, dokonywania płatności, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy. 
1.2. Osoba chcąca skorzystać z usług Sklepu musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem. Osoba, która nie zapoznała się z Regulaminem, nie może korzystać ze Sklepu.
1.3. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
1.4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jego funkcjonowanie.
1.5. W celu korzystania ze Sklepu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana do najnowszej wersja przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari; z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli.
1.6. Umowy zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z prawem polskim, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem Konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa jego zwykłego pobytu.


2. KONTO I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKRONICZNĄ
2.1. Sklep dostarcza Klientom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Sklepu tj.: kalkulatora nawozów, interaktywnych formularzy, w tym Rejestracji i formularza kontaktowego, Konta Klienta oraz Koszyka.
2.2. Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszej części Regulaminu. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Sprzedawcy lub Sklepu albo zaprzestania ich używania. Klient może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.
2.3. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy dokonać uprzednio procedury Rejestracji.
2.4. Klient dokonuje Rejestracji za pośrednictwem interaktywnego formularza udostępnionego w Sklepie.  Klient zobowiązany jest podać swoje prawdziwe i aktualnej dane oraz utrzymywać je w takim stanie przez cały okres posiadania Konta. 
2.5. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji wysyłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta, zostaje między Klientem a Sprzedawcą zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta na czas nieokreślony.
2.6. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Sprzedawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedawcę.
2.7. W procesie Rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. 
2.8. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia.

 

3. ZAMÓWIENIE I UMOWA SPRZEDAŻY
3.1. Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy mają status zarejestrowanego i niezarejestrowanego użytkownika Sklepu. Niezarejestrowany Klient składa Zamówienie z pominięciem Rejestracji i logowania, korzystając z procedury „Kup bez rejestracji”. 
3.2. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”. Skuteczne dodanie Towaru powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować, również z poziomu Koszyka.
3.3. Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia dane do dostawy i kontaktowe lub potwierdza je po zalogowaniu się na Konto. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „KUP Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”
3.4. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „KUP Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu.
3.5. Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze Sprzedawcą.
3.6. Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie ww. oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
3.7. Warunkiem zawieszającym zawarcia Umowy sprzedaży jest (a) uiszczenie płatności przez Klienta, (b) brak błędu w Sklepie dotyczącego ceny Towaru. Jeżeli Klient uiścił płatność, zaś nie został spełniony warunek zawieszający dotyczący błędu, płatność jest niezależna i Sprzedawca zwróci ją Klientowi niezwłocznie od jej zaksięgowania na rachunku bankowych, nie później jednak niż w terminie jednego dnia roboczego.
3.8. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu i wysyłana jest na adres e-mail Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta w Zamówieniu adres. Klientowi, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią.
3.9. Czas Realizacji Zamówienia, wynosi do 4 Dni Roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po: (a) przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę, (b) płatność elektroniczna za pośrednictwem internetowego systemu płatności - po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.

 

4. CENY I PŁATNOŚCI
4.1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami netto ( w podsumowaniu zamówienia podane ceny są brutto i zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi.
4.2. Wiążąca i łączna cena wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy
4.3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności: (a) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy, podany w e-mailu z potwierdzeniem Zamówienia; (b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495; c) płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach; d) płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki.
4.4. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, na żądanie Klienta. Dokument księgowy stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.
4.5. Ceny i koszty podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów, albo zmiany cen przez producenta lub przewoźnika). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

 

5. DOSTAWA
5.1. Zamówienia dostarczane są na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.
5.2. Koszt wysyłki obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia. Klient wyraża zgodę na obciążenie go kosztami dostawy.
5.3. Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie wymagalnej zapłaty za Zamówienie.
5.4. Czas dostarczenia Zamówienia trwa do 5 dni, liczonych od dnia zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia.
5.5. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.

 

6. REKLAMACJE
6.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
6.2. Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Za Konsumentów w odniesieniu do rękojmi za wady traktuje się również osoby fizycznej zawierające umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
6.3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: DR GREEN Sp. z o.o. ul. Fabryczna 16, 32-500 Chrzanów lub na adres e-mail sekretariat@dr-green.pl. Sprzedawca zobowiązuje się przyjąć reklamacje w terminie 3 lat od wydania Klientowi reklamowanego Towaru, przy czym nie dłuższym niż rok od stwierdzenia wady – w przypadku Konsumentów, a w przypadku Przedsiębiorców – niezwłocznie po stwierdzeniu wady. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem rozpatrzenia reklamacji ze wskazaniem sposobu oraz wskazaniem wady Towaru).
6.4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.
6.5. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi świadczone drogą elektroniczną można składać również na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sekretariat@dr-green.pl

 

7. ZWROTY
7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia: (a) dla Umowy Sprzedaży – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecia inna niż przewoźnik; (b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
7.2. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
7.3. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dołączanego do Zamówienia. Skorzystanie przez Klienta z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
7.5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
7.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7.7. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
7.8. Bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania) Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.
7.9. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym punkcie 7 dotyczą również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

8. ZMIANA REGULAMINU
8.1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Sprzedawcy lub formy działalności Sprzedawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Sklepu).
8.2. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Niezarejestrowani Klienci zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.
8.3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

 

9. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE
9.1. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, stosuje się do niech szczególne, następujące postanowienia: (a) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi z winy nieumyślnej, oraz odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Klienta strat, (b) do praw i zobowiązań wynikających z Regulaminu stosuje się wyłącznie prawo polskie, (c) spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostają poddane wyłącznie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
10.2. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy Sprzedaży spełnione są w momencie uiszczenia należności za Towar i dostarczenie oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.
10.3. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy
10.4. Konsument ma możliwości skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których Konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm 
10.5. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
10.6. Jeżeli Klient nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Klientowi będącemu Konsumentem akcie prawnym. 
10.7. Polityka Prywatności znajdująca się www.dr-green.pl/polityka-prywatnosci, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

Data wejście Regulaminu w życie: 08.03.2018

Koszyk został zaktualizowany
Technologia została zmieniona
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij